• Dor Shvartzman

צוואה

צוואה

אין אדם יודע עת פקודתו ומידת חייו, על כן החלטתי לסדר צוואה זו ולמסור רצוני האחרון לכל אשר יעלה ברכושי לאחר פטירתי לאחר אריכות ימים ושנים;

על כן אני ________________ת.ז. _______________ לאחר ששקלתי היטב בדבר בהיותי בדעה צלולה ומיושבת לבלי כל אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, כי אם מרצוני הטוב ובנפש חפצה, הנני מודיע ומצווה בזאת מה יעשה בעיזבוני אחרי אריכות ימי לאמור:

1. הנני מבטלת בזה ביטול גמור והחלטי כל צוואה וכל מילואים או תוספת לצוואה וכל מסמך כיוצא בזה, וכל שיחה בעל-פה שיש בה מעין גילוי דעת על מה שיש ברצוני שיעשה ברכושי אשר ימצא בעיזבוני אחרי, אשר ציוויתי או כתבתי או שוחחתי זמן שהוא לפני תאריך חתימת צוואה זו, ואני מדגישה כי ברצוני שזו תהייה הצוואה בעלת התוקף החוקי להתנהג על פיה, וכי שום הוראה מההוראות הכלולות בה לא תוכל להשתנות אלא על-פי צוואה אחרת שתעשה על ידי כחוק בתאריך שלאחר עשיית צוואה זו.

2. אני מצהירה כי אני שומרת לעצמי את הזכות לחזור בי מצוואה זו מעת לעת, לשנותה, לגרוע ממנה או להוסיף עליה אך כל עוד לא עשיתי זאת, תהא צוואתי זו תקפה ותעמוד בעינה.

3. כל מה שאני נותנת ליורשי ולשאר הזוכים על פי צוואה זו, אני נותנת להם לאחר מיתה, ויורשי ושאר הזוכים יזכו בנכסי העיזבון בהתאם לשטר צוואה זה.

4. אני מצווה כי מתוך הכספים המזומנים שאשאיר אחרי פטירתי יופרשו בראש ובראשונה הסכומים שיוצאו לסידורי כבודי האחרון וכן יופרשו הסכומים לכיסוי כל חובותיי החוקיים, אם יהיו כאלה ביום מותי, אשר יתברר כי מגיעים ממני.

5. אני מצווה שחלקי (שליש) מדירת המגורים שלי אשר נמצאת __________________ 20 והרשומה ברשם המקרקעין __________________ תעבור אך ורק __________________

6. באם חו"ח ________________ לא יהיה בחיים ביום מותי אז חלקי בדירה יעבור שווה בשווה לילדיו החוקייים.

7. שאר הנכסים אשר יהיו ברשותי ביום מותי, יועברו לבן זוגי _____________________ לרבות הכספים והזכויות בבנק לאומי חשבון מס' 3706484293 סניף 93731 ושאר הרכוש אשר יהיה ברשותי.

8. באם חו"ח ___________ לא יהיה בחיים ביום מותי אז האמור בסעיף 7 לצוואה זו יחולק שווה בשווה בין שלושת ילדיי _______________________ _______________ ואם אחד מילדיי אף הוא חו"ח לא יהיה בחיים ביום מותי אז חלקו בצוואה יחולק שווה בשווה בין ילדיו החוקיים לעיל.

9. הריני ממנה בזאת את עו"ד דור שוורצמן להיות מנהל עזבוני ומוציא צוואתי זאת אל הפועל.

10. הנני מצהירה כי זה רצוני האחרון וזו צוואתי האחרונה, המבטלת כל צוואה קודמת.

ולראיה באתי על החתום בפני העדים הח"מ הנקובים בשמותיהם וכתובותיהם לאחר שהצהרתי בפניהם שהצוואה דלעיל היא צוואתי, ובקשתי מהם לאשר בחתימתם שכך הצהרתי וחתמתי בפניהם.

היום__________, ___ _____________, _____________.

אנו הח"מ, מעידים בזאת שהמצווה הנ"ל __________________, חתמה בפנינו על צוואתה הנ"ל לאחר שהצהירה בפנינו שזאת צוואתה האחרונה שאותה עשתה מרצונה הטוב והחופשי בהיותה בדעה צלולה ובלי כל אונס או כפיה, ובקשה מאתנו להיות עדים לחתימתה ולאשר בחתימת ידנו שכך הצהירה וחתמה בפנינו.

על כן, באנו על החתום בנוכחות המצווה ובנוכחותנו האחד בפני השני.

1. שם העד: ___________ ת.ז ___________ כתובת: ___________ חתימה: _______

2. שם העד: ___________ ת.ז ___________ כתובת: ___________ חתימה: _______


3 views0 comments

Recent Posts

See All

הסכם ממון

הסכם יחסי ממון שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _______ 200 בין: ת.ז. (להלן: "צד א'") מצד אחד לבין: ת.ז. (להלן: "צד ב'") מצד שני הואיל: וצד א' וצד ב' עומדים להינשא זה לזו; והואיל: והצדדים עומדים להינ