• Dor Shvartzman

הסכמי שכירות


בזמן האחרון אני נתקל ביותר ויותר שוכרים שכבר חתמו על חוזה השכירות, וכעת – עקב חוסר התייחסות מספקת לחוזה או חוסר ניסיון מצדם – מוצאים את עצמם בסכסוכים משפטיים יקרים מול המשכירים שלהם. לאור כך, החלטתי לרכז חמש עצות מועילות לפני חתימת חוזה שכירות:


1. תוודאו שמי שאתם חותמים מולו הוא אכן בעל הנכס, וזאת באמצעות דרישה של נסח הטאבו של הדירה.


לא פעם נתקלתי במצב שהמשכיר הינו משכיר משנה - אחיין, בן, נכד או נוכל. לפיכך, חשוב לוודא שמי שבעל הדירה בפועל הוא גם זה שחותם מולכם על חוזה השכירות.


2. חוזה שכירות אינו המלצה, אלא מדובר במסמך משפטי מחייב. לכן עליכם לפעול בדיוק על פי הסעיפים האמורים בחוזה, לדוגמא: בחוזה השכירות רשום שעל המשכיר לעשות ביטוח לדירה, אז חובה על המשכיר לעשות ביטוח שכזה. הדבר אף יכול הרבה פעמים להציל את המשכיר.


3. תציינו ותפרטי מה באחריות המשכיר - איזה תיקונים מחייבים אותו ותוך כמה זמן הוא מתחייב לתקן אותם.


4. וודאו שיש לכם סעיף יציאה מהחוזה שהינו הגיוני וסביר בנסיבות העניין, לרבות חשוב להכניס לחוזה סעיפים מהותיים, שהפרתם תיתן לכם את האופציה לסיים הסכם שכירות במיידי.

5. הכניסו אופציית הארכת שכירות להסכם, במידה ותהיו מרוצים מהשכירות, כדי שתעמוד לכם האופציה להאריך את ההסכם באותם תנאים.

בכל מקרה – כמו כל הסכם, מומלץ לחתום על הסכם שכירות רק לאחר התייעצות עם עורך דין!!

משרדנו מתמחה בהסכמים מכל סוג, לרבות הסכם שכירות.


14 views0 comments

Recent Posts

See All

הסכם ממון

הסכם יחסי ממון שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _______ 200 בין: ת.ז. (להלן: "צד א'") מצד אחד לבין: ת.ז. (להלן: "צד ב'") מצד שני הואיל: וצד א' וצד ב' עומדים להינשא זה לזו; והואיל: והצדדים עומדים להינ