• Dor Shvartzman

הסכם ממון

הסכם יחסי ממון

שנערך ונחתם ביום ____ לחודש _______ 200

בין: ת.ז.

(להלן: "צד א'")

מצד אחד

לבין: ת.ז.

(להלן: "צד ב'")

מצד שני


הואיל: וצד א' וצד ב' עומדים להינשא זה לזו;


והואיל: והצדדים עומדים להינשא, והם חפצים להסדיר את יחסי הממון שביניהם, בטרם נישואיהם בהתאם לאמור בהסכם זה;


אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:


1. המבוא להסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.


2. הצדדים מסדירים בהסכם זה את יחסי הממון שביניהם בטרם נישואיהם.


3. עם פקיעת נישואי הצדדים עקב גירושין ו/או עם פרידתם ו/או עם מותו של אחד מבני הזוג חס וחלילה על נכסי כל אחד מבני הזוג יחולו ההוראות הבאות:


א. למעט נכסים המוצאים ע"פ הסכם זה מתחולת הסדר איזון המשאבים על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג - 1973 (להלן: "חוק יחסי הממון"), על יחסי הממון בין צד א' וצד ב' יחול הסדר איזון המשאבים המצוי בפרק השני לחוק יחסי ממון (להלן: "ההסדר") על כל שלביו וחלקיו, כל זאת בכפוף לאמור בהסכם זה.


ב. מוסכם במפורש בין הצדדים כי כל הנכסים שהיו בבעלותם של מי מבני הזוג ערב נישואיהם, ו/או הזכויות שיש למי מהם בנכסים כלשהם ו/או זכויות כלפי צדדים שלישיים כלשהם ערב נישואיהם, וכן נכסים או זכויות שהם עתידים לקבל בירושה או במתנה במהלך נישואיהם, יישארו בבעלותו הבלעדית של בן הזוג שאותם נכסים שייכים לו, ו/או שקיבלם, וייחשבו לצורכי ההסדר ע"פ חוק יחסי ממון כנכסים שאין לאזן את שוויים.

במסגרת הנכסים של מי מבני הזוג שיוצאו מההסדר כאמור ייכללו אף כספי פיצויי פיטורים, קופות תגמולים ו/או קופות גמל ו/או קרנות מכל סוג שהוא, וכן תוכניות חסכון ע"ש מי מבני הזוג או קרוביהם.


ג. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק ב' לעיל, צד ב' מאשרת כי כל הנכסים המפורטים להלן הינם בבעלותו של צד א', ויישארו בבעלותו הבלעדית, וייחשבו לצורכי הסכם זהה כנכסים שאין לאזן שווים:


1. כל הזכויות של צד א' בנכס המקרקעין ב , הידוע כגוש חלקה .


2. כל הזכויות של צד א' בחברת לרבות מניות בחברה, דיבידנדים, דמי ניהול, שכר ו/או כל כספים אחרים שישולמו לצד א' ע"י החברה, ו/או בקשר אליה.


ד. כן מאשרת צד ב' כי קיימת הפרדה מוחלטת בין עסקיו של צד א' לבין עסקי משפחתו, וכי גם אם תהיינה לצד א' זכויות כלשהן בנכסי משפחתו ו/או עסקיה, כי אז נכסים וזכויות אלו, בין אם יתקבלו בירושה, בין במתנה, ובין בדרך אחרת, יהיו שייכים לצד א' בלבד, וייחשבו אף הם כנכסים שאין לאזן בינהם.


ה. מבלי לגרוע מס"ק ב' לעיל, צד א' מצידו מאשר כי כל הנכסים המפורטים להלן הינם בבעלותה של צד ב', ויישארו בבעלותה הבלעדית, וייחשבו לצורכי הסכם זה כנכסים שאין לאזן שווים:


(1)


(2)


ו. כן מאשר צד א' כי קיימת הפרדה מוחלטת בין נכסיה וזכויותיה של צד ב', לבין נכסיה וזכויותיה של משפחתה, וכי בכל מקרה תהיינה לצד ב' זכויות כלשהן בנכסי משפחתה ו/או עסקיה, כי אז נכסים וזכויות אלו, בין אם יתקבלו בירושה, בין אם במתנה, ובין בדרך אחרת, יהיו שייכים לצד ב' בלבד, וייחשבו אף הם כנכסים שאין לאזן ביניהם.

כל הנכסים והזכויות שאין לאזן ביניהם כמפורט לעיל, יכונו להלן: "הנכסים")


4. היה ובמהלך תקופת הנישואין יימכרו הנכסים המצויים בבעלותו של מי מהצדדים, כי אז:


א. התמורה שהתקבלה ממכירת הנכסים, תיחשב אף היא כנכס שאין לאזן את שוויו, ושלא ייכלל בהסדר איזון המשאבים.


ב. במידה שבמקום הנכס שנמכר נרכשו נכס ו/או נכסים אחרים, יהיו אף נכס או נכסים אלו, נכסים שאין לאזן שווים, והם לא יכללו בהסדר איזון המשאבים. ואולם, היה ולצורך רכישת הנכסים החלופיים הוסיפו הצדדים לתמורת הנכסים סכום כסף שמקורו ברכושם המשותף, יהיו רק החלקים בנכסים החלופיים אשר נרכשו בכספי תמורת הנכסים, נכסים שאין לאזן שווים.


ג. האמור בסעיף זה יחול גם לגבי פירותיהם של הנכסים.


5. האמור בסעיף 3 בא להוסיף על הנכסים שע"פ הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, נחשבים כנכסים שאין לאזן שווים, ולא לגרוע מהם ו/או ממעמדם.


6. כל צד רשאי לנהוג ברכוש השייך, להעבירו ולקבל ביחס א ליו כל החלטה לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ובכל דרך שהיא.


7. בכפוף לאמור לעיל, הרכוש שיירכש ע"י הצדדים במהלך חיי הנישואין, (למעט הנכסים שאין לאזן את שווים כמפורט לעיל), יהיה שייך לשניהם בחלקים שווים.


8. על הסכם זה, ועל יחסי הממון בין הצדדים יחול הדין הישראלי.


9. הסכם זה מבטל כל הסכמים קודמים, אם נעשו בין הצדדים.


10. הצדדים מאשרים כי עשו הסכם זה בהסכמה חופשית, וכי הוסבר להם והם הבינו את תוכנו ואת המשמעות המשפטית שלו לגביהם ולגבי יורשיהם, והם מבקשים לאשר הסכם זה כחלק בלתי נפרד מכתובתם.


ולראיה באו הצדדים על החתום:

__________________________ ________________________

1 view0 comments

Recent Posts

See All